Prof. Yaacov Shavit

Emeritus in Department of Jewish History
חוג להסטוריה של עם ישראל אמריטוס
Quick navigation:
Prof. Yaacov Shavit
Phone: 03-6409277

Publications

       
               
       
               
       
               
       
               
       
 

     

 

Edited Books

       

 

 

 

               
       
               
       
             

 

Books

 

1. The New Hebrew Nation. A Study in Israeli Heresy and Fantasy. London, 1987, 192 pp.

 

2. Jabotinsky and the Revisionist Movement 1925-1948. London, 1988, 444 pp.

 

3. Athens in Jerusalem: Classical Antiquity and Hellenism in the Making of the Modern Secular Jew. The Littman Library of Jewish Civilization, Oxford, 1997, 560 pp.(Paperback edition 1999)

 

4. History in Black: African-American in Search of an Ancient Past. Frank Cass, London, 2001, 448 pp. (+Paperback edition)

 

5. Staging and Stagers in Modern Jewish Palestine: The Creation of Festive Lore in a New Culture (1882-1948). Wayne University Press, 2004, 205 pp. (with Shoshana Sitton).

 

6. Tel Aviv: Naissance d'une Ville, 1909-1936. Albin Michel, Paris, 2004, 232 pp.

 

7. The Hebrew Bible Reborn: From Holy Scripture to the Book of Books. Walter de Gruyter, Berlin, 2007, 580 pp. (with Mordechai Eran).

 

8. Faut-il Croire à ce que dit la Bible?. Albin Michel, Paris, 2009, 172 pp.

 

9. The Glorious Accursed Europe: An Essay on the Jews, Europe and Western Culture. Brandeis University Press, 2010, 316 pp. (with Jehuda Reinhartz).

 

10. The Road to September 1939. Brandeis University Press, 2018, 432 pp. (with Jehuda Reinhartz)

 

11. An Imaginary Trio: King Solomon, Jesus, and Aristotle. De Gruyter, 2020, 234 pp.

 

 

 

Books in Hebrew

 

1. מרוב למדינה. התנועה הרביזיוניסטית: התוכנית ההתיישבותית והרעיון החברתי. יריב-הדר, תל אביב, 1978, 339 עמ'.

[Revisionism in Zionism. The Revisionist Movement Plan for Colonizatory Regime and Social Ideas 1925-1935. Tel Aviv, 1978, 339 pp.]

 

2. ללא פשרות: הסכם בן גוריון-ז'בוטינסקי וכשלונו. יריב-הדר, תל אביב, 1979, 191 עמ' (עם יעקב גולדשטיין).

[(The Agreement Between D. Ben-Gurion and Z. Jabotinsky, 1934-1935. Tel Aviv, 1979, 191 pp. (with Yaacov Goldstein]

 

3. מעברי עד כנעני: מציונות רדיקלית לאנטי-ציונות. דומינו בשיתוף בית הספר למדעי היהדות, אוניברסיטת תל אביב, 1984, 245 עמ'.

[From Hebrew to Canaanite - From Radical Zionism to Anti-Zionism. Jerusalem, 1984, 253 pp]

 

4המיתולוגיות של הימין: עיונים בהיסטוריה פוליטית ואינטלקטואלית של הימין, בית ברל, 1986, 258 עמ'.

[The Mythologies of the Zionist Right Wing. Emda Library, 1986, 258 pp]

 

 5. היהדות בראי היוונות והופעת היהודי ההלניסטי החדש. ספרית אפקים/עם עובד, 1992, 561 עמ'.

[The Greek Mirror of Modern Judaism: Judaism Versus Hellenism and the Search for the "Ideal Jewish Culture". Am Oved/Ofakim, 1992, 561 pp

 

6חרושת הטקסטיל בארץ ישראל 1956-1854: מתעשייה חלוצית לתעשייה מובילה. בית הספר הגבוה למדעי הטקסטיל, רמת גן, 1992, 350 עמ'. 

[History of the Textile Industry in Eretz Israel. 1854-1956. Ramat Gan, 1992, 350 pp.]

 

7מלחמת הלוחות: ההגנה על המקרא במאה ה-19 ופולמוס בבל והתנ"ך. ספריית אפקים/עם עובד, תל אביב, 2003, 305 עמ' (עם מרדכי ערן)

[The War of the Tables - The Defence of the Bible in the 19th Century and the Babel-Bible Controversy. Am Oved/Ofakim, Tel Aviv, 2003, 305 pp. (with M. Eran)]

 

8אירופה המהוללת והמקוללת: היהודים, אירופה ותרבות המערב. עם עובד, תל אביב, 2006, 237 עמ'  (עם יהודה ריינהרץ)

[(The Glorious Accursed Europe: An Essay on the Jews, Europe and Western Culture. Am Oved, Tel Aviv, 2006, 237 pp. (with Jehuda Reinhartz]

 

9דרווין וכמה מבני מינו: אבולוציה, גזע, סביבה ותרבות. יהודים קוראים את דרווין, ספנסר, באקל וראנן. ספריית הלל בן חיים למדעי היהדות/ הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 209, 328 עמ' (עם יהודה ריינהרץ)

[Darwin And Some Of His Kind: Evolution, Race, Environment and Culture - Jews Read Darwin, Spencer, Buckle and Renan. HaKibbutz Hameuchad, Tel Aviv, 2009, 328 pp. (with Jehuda Reinhartz)]

 

10. האל המדעי: מדע פופולרי בעברית במזרח אירופה במחצית השנייה של המאה ה-19: בין ידע ותמונת יקום חדשה. ספריית הלל בן חיים למדעי היהדות/הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2011, 228 עמ' (עם יהודה ריינהרץ)

[The Scientific God: Popular Science in Hebrew in Eastern Europe in the Second Half of the 19th. Century: between knowledge and a new image of the universe. HaKibbutz Hameuchad, Tel Aviv, 2011 (with Jehuda Reinhartz)]

 

11. הדרך לספטמבר 1939: היישוב, יהודי פולין והתנועה הציונית ערב מלחמת העולם השנייה. ספריית אפקים/עם עובד, תל אביב, 2013, 430 עמ' (עם יהודה ריינהרץ)

[The Road to September 1939: The Jewish Community in Eretz Israel, The Jews of Poland and the Zionist Movement on the Eve of World War. Am Oved/Ofakim, Tel Aviv, 2013, 430 pp. (with Jehuda Reinhartz)]

 

12. חמוריות: מסע בעקבות החמור. מיתולוגיה, אלגוריה, סמליות וקלישאה. מרכז שז"ר, ירושלים, 2014, 202 עמ' (עם יהודה ריינהרץ).

[The Donkey: A Cultural History: A Journey Through Myth, Allegory, Symbol and Cliché, Zalman Shazar Center for Jewish History, Jerusalem, 2014, 202pp. (with Jehuda Reinharz)]

 

13. חלון אל העולם: קורות העמים בהיסטוריוגרפיה העברית במזרח אירופאה במאה התשע עשרה, ספריית הלל בן חיים/ הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2017, 237 עמ' (עם י. ריינהרץ)

[(Window Unto the World, Hakkibutz HaMeuchad, 2017, 237 pp. (with Jehuda Reinhartz]

 

  

 

 

Articles

 

"Palestine in the nineteenth century, Jewish settlement in Palestine during the British mandate, and the Zionist movement: A survey of studies in Israeli historiography 1973–1979", Studies in Zionism 1, 1, 1980, 141-150. 

 

"Fire and Water: Ze'ev Jabotinsky and the Revisionist Movement", Studies in Zionism, 4, Autumn 1981, pp. 215-236.

 

"Hebrews and Phoenicians: an Ancient Historical image and its Usage", Studies in Zionism, 5, Autumn 1984, 157-180.

 

"Politics and Messianism: the Zionist Revisionist Movement and Polish Political Culture", Studies in Zionism, 6:2, 1985, 229-246.

 

"Eretz Israel Research: Developments and Trends", Jewish Book Annual, 44, New York, 1986-87, 18-32.

 

"Ideology, World View and National Policy: the Case of the Likud Government 1977-1984", Jerusalem Journal of International, 9:2, 1987, 101-115. 

 

"The Mediterranean World and 'Mediterraneanism': the Origins, Meaning, and Application of a Geo-Cultural Notion in Israel", Mediterranean Historical Review, 3:2, December 1988. 96-117.

 

"Uri Zvi Greenberg: Conservative Revolutionarism and National Messianism", The Jerusalem Quarterly, 48, Fall 1988, 63-72.

 

"Ahad Ha-'Am and Hebrew National Culture: Realist or Utopianist?",  Jewish History, 4:2, Fall 1990, 71-88. 

 

"Cyrus King of Persia and the Return to Zion: A Case of  Neglected Memory", History and Memory, 2:1, Fall 1990, 51-83. 

 

"'Ex Qumran Lux'. Notas Historicas Y Literaris Sobre Los Manuscripto del Mar Muerto Y Los Origenes del Cristanisimo", Antonio Pinero (ed.),

Origenes Del Cristianismo: Antecedentes y Primeros Pasos, Cordouba-Madrid, 1991, 135-174.

 

"Realism and Messianism in zionism and the Yishuv", J. Frankel (ed.), Jews and Messianism in the Modern Era: Metaphor and Meaning. Studies

in Contemporary Jewry, 7, Oxford University Press, 1991' 100-127.

 

"The `Glorious Century' or the `Cursed Century': Fin de-Siecle Europe and the Emergence of Modern Jewish Nationalism".Journal of

Contemporary History, 26, 1991, 553-574.

 

"A Duty too Heavy to Bear: Hebrew in the Berlin Haskalah, 1783-1819: Between Classic, Modern and Romantic", L. Glinert (eds), Hebrew in

Ashkenaz, Oxford University Press, 1993, 111-128.

 

"Shifting Evaluations of Ancient Egypt and its Place in World History", Bulletin of the Israeli Academic Center in Cairo, 18, January 1994, 13-18.

 

"The 'Qumran Library' in the Light of the Attitude towards Books and Libraries in the Second Temple Period", M. O. Wise & N. Golb (eds),

Methods of Investigation of the Dead Sea Scrolls and the KHhirbet Qumran Site, Annals of the New York Academy of Science, 722, 1994, 299-

317.

 

"Messianism, Utopia and Pessimism in the 1950's: A Study of the Critique of the 'Ben Gurion State'", In: B. Frankel (Ed.), A Restless Mind: Essays in Honor of Amos Perlmutter, Frank Cass, London and Portland Or, 1996, 23-48.

 

 "Mediterranean History and the History of the Mediterranean: Further Reflections", Journal of Mediterranean Studies, 4:2, 1996, 313-329.

 

"Archaeology, Political Culture, and Culture in Israel", in: N.A. Silberman & D. Small (eds.), The Archaeology of Israel: Constructing the Past, Interpreting the Present, Sheffield Academic Press, 1997, 48-61.

 

"Das Deutsche Griechenideal als Aktiver Spiegel in der Judischen Weltanschuung", Babylon: Beitrage zur Judischen Gegenewart, Frankfurt a/M, 18/1998, 70-89.

 

"The Reception of Greek Mythology in Modern Hebrew Culture", In: A. Ovadiah (ed.), Hellenic and Jewish Arts, Tel Aviv University, 1998, 431-448.

 

"A Distant, Putative Pair: Chinese and Jews in Jewish Perspective", A. Oppenheimer (ed.), Sino-Judaica: Jews and Chinese in Historical Perspective, Tel Aviv, 1999, 27-49.

 

"Up the River or Down the River? An Afrocentrist Dilemma", H. Erlich and I. Gershoni (eds.), The Nile - Histories, Cultures, Myths, Boudler, Colorado, 2000, 79-104.

 

"Vladimir Ze'ev Jabotinsky", in: E. Barnavi and S. Fridländer, Les Juifs et le XXe Siècle: Dictionnaire Critique, Calmann-Levy, Paris, 2000, 589-601.

 

"First Encounters: East European Jewry Discovers Pre-Balfour England", A. Klieman and A. Ben-Zvi (eds.), Global Politics: Essays in the Honour of David Vital, London, 2001, 283-307.

 

"L‘Esprit Français et la Culture Française dans le Yishuv en Eretz Israël (1882-1914)", REEH: Université de Paris 8, 2002, 9-39.

 

"Qui Criait au Loup? Comment Ze'ev Jabotinsky perçut-il L'Allemagne nazie et son Projet", Revue d'histoire de la Shoah 182: Devant L'Abîme: Le Yishuv et L'État d'Israël face á la Shoah 1933-1961, 2005, 67-93 (with L. Steir Livny).

 

"Chanukka und 'die verlockenden Sirenen'", Trumah, 16, 2006, 151-172 (with M. Eran).

 

"Bible", in: A. Iriye & P.Y. Saunier, The Palgrave Dictionary of Transnational History, Macmillan, Basingstoke, England, 2009.

 

"From Admission Ticket to Contribution Remarks on the History of an Apologetic Arguments", J. Cohen (ed.), Jewish contribution to European Civilization, Littman Library, Oxford, 2009, 151-164.

 

"Über Die Bible als Geschichte dokument und Geschichte in der Bible", Trumah, 18, 2009, 213-222.

 

"The Influence of Polish National Heritage on Modern Jewish Nationalism", in: M. Misztal and P. Trojanski, Poles & Jews: History-Culture-Education, Wydawnictwo Naukowe UP, Krakow, 2011, 19-28.

 

"The Reception of Greek Mythology in Modern Hebrew Culture", R. Sela-Sheffy and G. Toury (eds.), Culture Contacts and The Making of Cultures: Papers in homage to Itamar Even-Zohar, Tel Aviv University: Unit of Culture Research, 2011, 437-458.

 

"'He Was Thoth in Everything' - Why and When King Solomon Became Both Magister omnium physicorum and Master of Magic", In: R. S. Boustan and others (eds.), Envisioning Judaism: Studies in Honor of Peter Schäfer, Mohr Siebeck, 2013, 587-606.

 

"Wann und Wie Verwendeten Jüdische Gelehrte des 19 Jahrhunderts das Hebräisch-Deutsche Wörterbuch und andere Werke von Gesenius", in: S. Schorch and E.J. Waschke (eds.), Biblische Exegese und Hebräische Lexikographie: Kontext und Wirkung Gruyter, 2013, 548-565.

 

"Thomas Carlyle versus Henry Thomas Buckle: "Great Man" Versus "Historical Laws", In: Freeze, Fuks Fried and Sheppard (Eds.), The Individual in History: Essays in Honor of Jehuda Reinharz, Brendais University Press, Waltham Massachusetts, 2015, 301-316.

 

"Herod: From Monster to nearly a National Hero?", In: C. Cordoni and G. Langer, Let the Wise Listaen and Add to Their Learning:  Festschrift for Günter Stemberger on the Occasion of his 75th Birthday, Berlin, De Gruyter, 2016, 683-703.

 

"Israeli Culture Today: How Jewish? How Israel?", In: Ben-Rafael, Schoeps, Sternberg and Glockner, Handbook of Israel: Major Debates, Vol. 1, De Gruyter, 2016,  22-38 (With Z. Shavit).

 

"Jewish Culture: What Is it?" In: Hart and Michels (Eds.), The Cambridge History of Judaism, Vol. 8, Cambridge University Press, 2017, 677-698 (with Z. Shavit)

 

"Die Bibliotheken-Insel von Berlin"Bibliotheksmagazin 02/2020, 76-80 (with Z. Shavit)

 

 

 

Articles in Hebrew

 

אני במזרח ולבי במערב - על המוניזם הציוני של אב"א אחימאיר", קשת, נ"ז, חוברת א', שנה 15, סתיו 1972, 159-149"

["On the Zionist Monism of A. Achimeir", Keshet, 57:1, Autumn 1972, 149-159]

 

הגנרל גורדון והתעלה - גורדון ורעיון התעלה בין ים סוף לים התיכון", קשת, נ"ט, חוברת ג', שנה 15, אביב 1973, 155-145"

["General Charles Gordon's Plan for a Canal from the Red Sea to the Mediterranean", Keshet, 59:3, Spring 1973, 145-155]

 

הציונות - בין 'שקיעת המערב' ו'תחיית המזרח'", מאזניים 36,(2), 1973 141-139"

 

היחסים בין אידיאה לפואטיקה בשירתו של יונתן רטוש", הספרות 17, ספטמבר 1974, 91-66"

["The Relation between Ideology and Poetics in Y. Ratosh Poetry", Ha-Sifrut, 17, September 1974, 66-91]

 

(לתולדות סיפור הפשע בארץ ישראל", הספרות 19-18, דצמבר 1974, 72-30 (עם זהר שביט"

["On the History of the Hebrew Crime Story", Ha-Sifrut, 18-19, December 1974, 30-72 (with Z. Shavit)].

 

(למלא את הארץ ספרים - היחס בין מקור ותרגום בתהליך יצירתו של המרכז הספרותי בארץ ישראל", הספרות 25, אוקטובר 1977, 68-45 (עם זהר שביט"

["Translated versus Original Literature in the Process of the Creation of the Literary Center in Eretz-Israel". Ha-Sifrut, 25, October 1977, 45-68 (with Z. Shavit)

 

שכר עבודה, שירותים בעין ומדיניות סוציאלית", בטחון סוציאלי, 13-12, מארס 1977, 61-52"

 

יחסה של התנועה הרביזיוניסטית לתנועה הלאומית הערבית", הציונות והשאלה הערבית (קבץ מאמרים), מרכז זלמן שז"ר, ירושלים, 1979, 87-71"

 

בעקבות גיבורי ז'בוטינסקי", עת-מול, ה, 6, 1980, 20-19"

 

בין 'חברה ישובית' ל'חברה פוליטית': היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט", קתדרה, 14, ינואר 1980, 16-7"

["Between Community and Social Community in Mandatory Palestine". Cathedra, 14, January 1980, 1-16]

 

הדמוגרפיה - המדע העגום כאפוקליפסה וכאנטי-אוטופיה", זמנים, 4, קיץ 1980, 39-31"

["Demography - Pessimistic Science as Apocalypse and as Anti-Utopia", Zmanim, 4, Summer 1980, 31-39]

 

תרבות עברית ותרבות בעברית", קתדרה, 16, יולי 1980, 193-190"

["Hebrew Culture and Culture in Hebrew". Cathedra, 16, July 1980, 190-193]

 

זאב ז'בוטינסקי בין אש למים", האומה, י"ט (63), 1981, 77-60"

 

(יוסף טרומפלדור כדמות מופת והויכוח על 'שייכותו' התנועתית", כיוונים, 12, אוגוסט 1981, 21-9 (עם יעקב גולדשטיין"

["Joseph Trumpeledor as a Model and the Controversy over his Political Heritage", Kivunim, 12, August 1981, 9-21 (with Y. Goldstein)]

 

 מאמרי זאב ז'בוטינסקי (בתקופתו הארצישראלית הראשונה) 1920-1919", הציונות, ו', 1981, 358-323"

["The Articles of Z. Jabotinsky in his first Palestinian Period, 1910-1919". Zionism, 6, 1981, 323-358]

 

ניסיונות מוקדמים למשא-ומתן ולהסדר בסכסוך הערבי-ישראלי", בתוך: א. גלבוע ומ. נאור (עורכים), הסיכסוך הערבי-ישראלי: גורמים, עימותים, סיכויים, תל אביב, תשמ"א, 348-331"

 

 הקמת מפא"י - בעיני יריביה", קתדרה, 23, ניסן תשמ"ב, 186-183"

["Fifty Years to the Establishment of Mapai in the Eyes of Its Opponents", Cathedra, 23, April 1982, 183-186]

 

(הרפת והמשק הארץ-ישראלי - מקומו ותפקידו של משק החלב במערכת ההתיישבותית היהודית בארץ ישראל בתקופת המנדט", קתדרה, 18, ינואר 1981, 193-178 (עם דן גלעדי"

["The Status and Functions of the Milk Industry in the Jewish Colonization of British-Ruled Palestine". Cathedra, 18, January 1981, 178-193 (with D. Giladi)]

 

שופט, חוקר, היסטוריון", זמנים, 10, 1982, 101-100"

 

בין אידיאולוגיה לכוח", בתוך: יצחק בן אהרון (עורך), מלחמת לבנון: בין מחאה להסכמה, הקיבוץ המאוחד, תל אביב, תשמ"ג, 162-153"

 

הבלגה או תגובה", מבוא ליעקב שביט (עורך), הבלגה או תגובה, המכון לחקר המחתרות, אוניברסיטת בר אילן, 1983, 35-7"

 ["Self Restraint or Reaction; the Dispute within the Jewish Community 1936-1939". in Shavit, Y. (Ed). Self Restraint or Reaction. Bar Ilan, 1983, 7-35]

 

עברים ופניקים: תמונת עבר היסטורי קדום ושימושה באידיאולוגיה הרדיקלית של הימין הציוני והאנטי-ציוני", קתדרה, 29, ספטמבר 1983, 191-173"

["Hebrews and Phoenicians: an Ancient Historical image and its Usage". Cathedra, 24, September 1983, 173-191]

 

אבי המרד' - לבחינת התואר, תולדותיו ותפקודו במסורת ההיסטורית של הרביזיוניזם, האצ"ל ותנועת החרות", מלאת - מחקרים בתולדות עם ישראל ובתרבותו, ספר ב,  תשמ"ד, 407-387"'

["Jabotinsky - Father of Revolt. History of Title and its Function in the Historical Tradition of Revisionism, IZL and Herut Movement". Milet, Everyman's University Studies in Jewish History and Culture, 2, 1985, 367-407]

 

הבלש כהיסטוריון אופטימי", זמנים, 16, דצמבר 1984, 78-70"

["The Detective as an Optimist Historian", Zmanim, 16, December 1984, 70-78]

 

 הערה לביוגרפיה של משה וילהלם שפירא, סוחר העתיקות מירושלים ולזיופיו", קתדרה, 31, תשמ"ד, 188-182"

 

השימוש של משכילים יהודים במזרח אירופה במשנתו של הנרי תומס באקל", ציון, ד', תשמ"ד, 412-401"

 ["The Works of Henry Thomas Buckle and their Application by the Maskilim of Eastern Europe", Zion, 4, 1984, 401-412]

 

השנאה והאהבה לעיר שעדיין אינה קיימת", מאזנים, נ"ח (2-1), 1984, 32"

 

חברה לאומית ותרבות לאומית עברית - שתי פרספקטיבות", הציונות ט, 1984, 121-111"

 ["National Society and National Hebrew Culture – Two Perspectives". Zionism, 9, 1984, 111-121]

 

שיבת ציון בחיבת ציון", הציונות 9, 1984, 372-359"

[The Return to Zion and the Lovers of Zion Movement", Zionism, 9, 1984, 359-372]

 

יהודה ושומרון בהשקפה הציונית ובתולדות ההתיישבות בתקופת המנדט", יוסף לויטה (עורך), הר מרום ישראל, תל אביב, תשמ"ד, 103-88"

 

 לאופיה של ספרות עולי הרגל", ספר זאב וילנאי, ירושלים, 1984, 425-423"

["On the Character of Pilgrims Literature", Vilnaie Book, Jerusalem, 1984, 423-425]

 

לעניין המעבר מספרות 'שונד' ביידיש לספרות 'שונד' בעברית", תרביץ, נ"ג, חוברת ב', תשמ"ד, 306-304"

 

בין פילסודסקי למיצ'קיביץ': מדיניות ומשיחיות ברוויזיוניזם הציוני בהקשר של התרבות הפוליטית הפולנית וזיקתו לפולין", הציונות י', 1985, 31-7"

 ["Between Pilsudsky and Mickiewicz: Policy and Messianism in Zionist Revisionism". Zionism, 10, 1985, 7-31]

 

המלך הורדוס - דמות היסטורית המחפשת מחבר", בתוך: המלך הורדוס ותקופתו (קבץ), ירושלים, תשמ"ה, 180-166"

 

יוסף דוידסקו: דפים מפנקס הריגול, 1918", קתדרה, 36, 1985, 196-181"

 

 ארץ ישראל ופולין כמערכת פוליטית משולבת", מדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, 25, אביב תשמ"ו, 160-148"

["Eretz-Israel and Poland as a Political Polysystem", State, Government and International Studies, 25, spring 1985, 148-160]

 

ורשה/תל אביב - יידיש ועברית: בין ספרות המון לחברת המון", הספרות, 36-35, קיץ 1986, 210-201"

["Yiddish and Hebrew: Between Mass Literature and Mass Culture", Ha-Sifrut, 35-36, summer 1986, 201-210]

 

אמת מארץ תצמח': קווים להתפתחות העניין הציבורי היהודי בארכיאולוגיה (עד שנות השלושים)", קתדרה, 44, יוני 1987, 54-27'"

 ["The Development of Jewish Popular Interest in Archaeology". Cathedra, 44, June 1987, 27-54]

 

 היש ליהודים דמיון? תכונות בני שם ותכונות בני יפת- שֵמיים ואריים בפולמיקה היהודית המודרנית", בין ישראל לאומות- קובץ מאמרים שי לשמואל אטינגר, ירושלים, תשמ"ח,  241-215"

["Semites and Aryans in Modern Jewish Polemics (Jewish Responses to Ranan's Theory)", Prof. S Ettinger Festschrift, Jerusalem 1987, 215-241]

 

חלון אל העולם: חדשות חוץ ו'היסטוריה בת זמננו' בראשית העתונות העברית ('המגיד' 1858-1856)", קשר, 4, 1988, 10-3"

 

נצחונו של החבר מ"ח", פוליטיקה, 20, 1988, 42-40"

 

ארץ צלצל כנפים' וגאולת ישראל - תעודה מילנריסטית מירושלים, 1847", קתדרה, 50, טבת תשמ"ט, 110-98, 347-326"

["'Land in the deep Shadow of Wings' and the Redemption of Israel – A Millenarian document from Jerusalem, 1847". Cathedra, 50, December 1988, 98-110]

 

אלה תולדות נח והמבול: פרשת הבריאה בשניה", מאזנים, ס"ב, 10-9, 1989, 51-47"

 

מהי דמותו של הקולקטיב?", סטודיו, 3-4, 1989, 39-37"

 

הציונות והאתגר ה'כנעני'", הציונות ואויביה, ירושלים, 1990, 338-328"

["Zionism and the Cannanite Challenge", in: Zionism and its Enemies, Jerusalem, 1990]

 

תרבות עולה מהים': הופעת האידיאה של 'תרבות ים-תיכונית'", זמנים, 35-34, 1990, 47-38'"

["'Civilization Emerging from the Sea': The Birth of the Idea of a 'Mediterranean Culture'", Zmanim, 34-35, 1990, 38-47]

 

רוח צרפת' ו'תרבות צרפת' ביישוב היהודי בארץ ישראל (1914-1882)", קתדרה, 62, 1991, 53-37'"'

["'Spirit of France' and 'France Culture' in the Jewish Yishuv in Eretz Israel (1882-1914)", Cathedra, 62, 1991, 37-53]

 

משיחיות, אוטופיה ופסימיות בשנות החמישים: עיון בביקורת על 'המדינה הבן-גוריונית'", עיונים בתקומת ישראל, 2, 1992, 78-56"

["Messianism, Utopianism and Pessimism during the 50's", Iyunim Bitkumat Israel, 2, 1992, 56-78]

 

תיקוף ו'רוח התקופה' ב'מקצב הזמן הקצר' כאתגר היסטוריוגרפי", המזרח החדש, ל"ו, תשנ"ד, 11-3"

["Periodisation, the 'Spirit of the Period', and the 'Short Span of Time' as a Historiographical Challenge", Hamizrah Hehadash (The New East, Journal of the Israel Oriental Society) 36, 1994, 3-11]

 

תקנות המושבות הראשונות: מתקנות 'הקהל' לניסיון באוטופיה מעשית", קתדרה, 72, יוני 1994, 62-50"

["Regulations of the First Colonies - From Communal Regulations to an Experiment in Practical Utopia", Catheddra, 72, June 1994, 50-62]

 

ארץ לבדד תשכון?' - המיתוסים של השיוך הגיאו-היסטורי והגיאו-תרבותי של ארץ ישראל", דוד אוחנה ורוברט ויסטריך (עורכים), מיתוס וזיכרון, ירושלים ותל אביב, 1996, 336-321'"

[D. Ohana & R. S. Wistrich (eds.), Myth and Memory: Transfiguration of Israeli Consciousness, Jerusalem and Tel Aviv, 1996, 321-336]

 

הרובד התרבותי החסר ומילויו: בין 'תרבות עממית רשמית' ל'תרבות עממית לא-רשמית' בתרבות העברית הלאומית בארץ ישראל", ב.ז. קדר  (עורך), התרבות העממית, מרכז זלמן שזר, ירושלים, 1996, 346-327"

["Suuplying a Missing System - Between Official and Unofficial Popular Culture in Hebrew National Culture", B.Z. Kedar (ed.),Studies in the History of Popular Culture, Jerusalem, 1996, 327-346]

 

לאומיות, היסטוריוגרפיה ורוויזיה היסטורית", פנחס גינוסר ואבי בראלי (עורכים), עיונים בתקומת ישראל: הציונות- פולמוס בן זמננו, 1996, 336-321"

 ["Nationalism, Historiography and Historical Revision". P. Ginossar and Avi Bareli (eds.), Iyumim Bikkumat Israel: Zionism: A Contemporary Controversy.Ben-Gurion Research Center (Sede Boqer Campus, the Institute for Research in History of Zionism, (Tel Aviv University), 1996, 264-276]

 

עבודת הקולטורא: בין אומה יוצרת תרבות לתרבות יוצרת אומה בהקשר של הלאומיות היהודית החדשה בארץ ישראל", י. ריינהרץ, י. שלמון וג. שמעוני (עורכים), לאומיות ופוליטיקה יהודית: פרספקטיבות חדשות, ירושלים ובוסטון, 1996 ,158-141"

["The Yishuv between National Regeneration of Culture and Cultural Generation of the Nation", in: J. Reinhartz, G. Shimoni and Y. Salmon (eds.), Jewish Nationalism and Politics: New Perspectives, Jerusalem and Boston, 1996, 141-158]

 

 

עורמת המשל והמשל כמשל: משלי י"ל גורדון וגלגולי מסורת המשל בספרות ההשכלה", בתוך: ז. שמיר (עורכת), סדן - מחקרים בספרות עברית: עיונים ביצירת י"ל גורדון, תל אביב, 1998, 154-141"

["The Fables of Y.L. Gordon", Sadan: Studies in Hebrew Literature, 20, Tel Aviv University, 1998, 141-158]

 

"'תכונות הארץ' בספרות היהודית של המאה ה-19 וה-20: גלגולה המודרני של 'תורת האקלימים' ושימושיה", אביעזר רביצקי (עורך), ארץ ישראל בהגות היהודית בעת החדשה, ירושלים, 1998, 412-391"'

["The Characteristic of the Land", A. Ravizki (ed.), Palestine in Zionist Thought in the 19th and 20th Centuries, Jerusalem, 1997, 391-412]

 

מהי אפריקה שבתלמוד? - מסע דמיוני בגיאוגרפיה דמיונית", י. ברטל, י. בן ארצי וא. ריינר (עורכים), נוף מולדתו: ספר היובל ליהושע בן אריה, ירושלים, 1999, 91-75"

["What is Africa in the Talmud: A Short Journey in Imaginary Geography", in: Y. Ben-Artzi et al. eds, Studies in Geography and History, Jerusalem, 1999, 75-91]

 

"אסכטולוגיה ופוליטיקה: בין 'נבואה גדולה' ל'נבואה קטנה' - המקרה של אורי צבי גרינברג", הלל וייס (עורך), המתכונת והדמות - מחקרים ועיונים בשירת אצ"ג, אוניברסיטת בר אילן, 2000, 336-327"

["Eschatology and Politics - The Case of Uri Zvi Greenberg", Ha'matkonet Ve'Hadmut: Studies on the poetry of U.Z. Greenberg, ed. H. Weiss, Bar-Ilan University, 2000, 327-336]

 

זאב ז'בוטינסקי: בין לאומיות ליברלית ללאומיות רומנטית", גשר: כתב עת לעניינים יהודיים, 47 (144), 2001, 36-27"

 

תכונת עיר פאריז: המדריך הראשון בעברית (למברג 1814)", ראה: עברית ופרנקופוניה א' 6, 2002, 35-29"

 

אב לא מומר ואם לא חבשית, ולאן נעלם הסוס?", סקירה אודות הקטלוג "סוסקין: רטרוספקטיבה - צילומים, 1945-1905" בעריכת גיא רז, הארץ, 19.9.2003"

 

מדוע לא חבשו בתל אביב כפה אדומה? בין אידיאליזם לריאליזם בפרשנות של תולדות היישוב: תל אביב כמשל", עיונים בתקומת ישראל: סדרת נושא, 2003, 97-85"

["Why Didn't the Inhabitants of Tel Aviv wear a Red Riding Hood? Idealism vs. Realism in the Interpretation of the History of the Yishuv - Tel Aviv as a Metaphor", A. Bareli & N. Karlinski (eds.), Economy and Society in Mandatory Palestine 1918-1948: Iyunim Bitkumat Israel 2003, 59-78]

 

קוורטט אינטלקטואלי: מוסלמים ויהודים עונים לארנסט רנאן", ראה: כתב עת לחקר העברית באירופה, 2003, 121-111"

["Quartet Intellectual: Juifs et Chrétiens repondent a Ernest Renan", REEH 9, 2003, 111-121]

 

תל אביב על הים התיכון - בין עיר חוף לעיר נמל: מבט מתל אביב של תקופת המנדט על לוונטיניות ועל ים תיכוניות", וזאת ליהודה: מחקרים בתולדות ירושלים, יד יצחק בן צבי, ירושלים, 2003, 613-599"

[Tel Aviv on the Meditererranean - Between a costal and a port city: A Look at Levantinism and Mediteraenism from Mandatory Period Tel Aviv", Y. Ben Arieh & E. Reiner (eds.), Studies in the History of Eretz Israel, Yad Ben Zvi, Jerusalem, 2003, 599-613]

 

בין ארגון עצמי ל'ארץ' ובין 'שלטון על ארץ': הארגון העצמי של היישוב היהודי בתקופת המנדט", ישראל ברטל (עורך), קהל ישראל: השלטון העצמי לדורותיו, כרך ג', תשס"ד, 349-339"

 

(מי קרא זאב? איך הבין ז'בוטינסקי את טיבה של גרמניה הנאצית ואת כוונותיה", איש בסער: עיונים בתקומת ישראל, סדרת נושא, 2004, 369-345 (עם ליאת שטייר-לבני"

 ["Who Cried Wolf? How did Ze'ev Jabotinsky Understand the Nature and Intentions of Nazi Germany".  A. Bareli & Pinhas Ginossar (eds.). In the Eye of the Storm: Essays on Ze'ev Jabotinski, the Ben Gurion Institute, 2004, 345-369 (with L. Steir-Livny)]

 

עץ הלימון נתן ריחו", עת-מול, 29 (176), 2004, 6-4"

 

הסאטירה נגד האוטופיה: גרגורי בהרב (באגרוב) והמניאק שלו", קשר, 34, 2006, 82-78"

 

משמחת בית השואבה למועצת המורים למען הקק"ל:המצאת חגים וטקסים ביישוב הארץ ישראלי", יוסי דהאן והנרי וסרמן (עורכים), להמציא אומה, האוניברסיטה הפתוחה, "2006, 350-331"

 

ספריות גנובות' - הגלגולים והתפקידים של מסורת אגדתית על 'ספריית שלמה המלך' ואריסטו כגיבורה הראשי", יוסף קפלן (עורך), ספר וספריות, ירושלים ,2006, 445-413'"

[Stolen Libraries - The Transformations and Functions of the Legendary Traditions of King Solomon's Library and Aristotle as its Main Protagonist", Y. Kaplan (ed), Books and Libraries, Jerusalem, 2006, 413-445]

 

התנ"ך כהיסטוריה והפולמוס על האמת ההיסטורית במקרא", בתוך: ירמיהו יובל (עורך) , זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני- מבט אינציקלופדי, ירושלים, 2007, 134-129"

 

היכן היא 'המולדת הרוחנית': על עדות אוטוביוגרפית של ז'בוטינסקי ועל פרשנויותיה", א. בן רפאל ואחרים (עורכים), היהודים בהווה: כינוס ופיזור - בהוקרה ליוסף גורני, יד יצחק בן צבי, ירושלים, 2009, 54-47"

["Where is the Spiritual Homeland': An Autobiographical Note by Jabotinsky and Its Interpretation", E. Ben-Refael, A. Bareli, M. Chazan and O. Shiff (eds.), The Jewish People Today: Ingathering and Dispersion, Jerusalem, 2009, 47-54]

 

"יונתן רטוש, 'הכנענים' ויחסם לשואה 1953-1943", דינה פורת (עורכת), שואה מרחוק תבוא: אישים ביישוב הארץ-ישראלי ויחסם לנאציזם ולשואה 1948-1933, יד יצחק בן צבי, ירושלים, 2009, 99-85 (עם ליאת שטייר-לבני)

["Yonatan Ratosh, the 'Canaanites' and their Attitude to the Holocaust, 1943-1953", Dina Porat (ed.), When Disaster Comes From Afar, Jerusalem, 2009, 85-99 (with Liat Steir-Livny)]

 

"''תנ"ך יהודי בגרמנית'- תרגום התנ"ך לגרמנית על ידי שמעון ברנפלד (1903): בין מחקר 'כופר' לתרגום 'שמרני', בית מקרא, 54, 2009, 152-121 (עם מרדכי ערן)

["'Jewish Bible in German'- Simon Berenfeld's German Translation of the Bible (1903): Between 'Heretic'  Scholarship and 'Conservative' Translation", Beit Mikra, 54, 2009. 121-152 (with Mordechai Eran)] 

 

מי מפחד מעם יהודי?", עיונים בתקומת ישראל, 21, 2011, 526-513"

  

'אין כל דוד ודור שאין בו אונקיה מחטאו של עגל' – מדרש פרוידיאני", בתוך: זכאי, מנדס-פלור וגריס (עורכים), שדמות ורוח: מחוות הוקרה וידידות לאברהם שפירא, כרמל, ירושלים, 2015, 269-264"

 

"לאן נעלמה מכונת התפירה 'זינגר'?", בתוך: אטקס, אסף וקפלן (עורכים), אבני דרך: מסות ומחקרים בהיסטוריה של עם ישראל, שי לצבי (קותי) יקותיאל, מרכז שזר, ירושלים, 2016, 289-285

"From Narodnaya Biblioteka to Sifriya La'am: A Chapter in the History of Hebrew Popular Science Literature", In: Shumsky, Meir and Hundert (Eds.), Am ve-Olam: A Tribute to Israel Bartal, The Zalman Shazar Center, Jerusalem, 2019, 335-344.

 

Chapters in Books

 

"The Cultural Center in Palestine", G. Abramson & T. Parfitt (eds.), The Great Transition, Rowman & Allanheld, New Jersey, 1985, 130-134.

 

"ראשיתה של הסתדרות העובדים הלאומית", מבוא ליעקב שביט (עורך), ועידת היסוד והועידה השנייה של הסתדרות העובדים הלאומית: החטיבה לתולדות תנועת העבודה בעם ישראל, סדרת "מקור ומחקר", אוניברסיטת תל אביב, 1978, 22-7.

 

"המנדאט הבריטי על ארץ ישראל: שלטון, מנהל וחקיקה", י. פורת וי. שביט (עורכים), המנדט והבית הלאומי: ההיסטוריה של ארץ ישראל, כרך 9, כתר ויד בן צבי, ירושלים, 1982, 105-86.

 

"ארץ ישראל המאנדטורית כיחידה כלכלית: המודרניזאציה של הארץ ויחסי החליפין בין המשק הערבי והמשק היהודי", י. פורת וי. שביט (עורכים), המנדט ווהבית הלאומי: ההיסטוריה של ארץ ישראל, כתר ויד בן צבי, ירושלים, 1982, 146-138

 

התפתחותו של הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל: המסגרת ההיסטורית וקווי היסוד", י. פורת וי. שביט (עורכים), המנדט והבית הלאומי: ההיסטוריה של ארץ ישראל, כתור ויד בן צבי, ירושלים, 1982, 166-149"

 

הארגון הפוליטי והציבורי של היישוב היהודי: מיישוב למדינה בדרך", י. פורת וי. שביט (עורכים), המנדט והבית הלאומי: ההיסטוריה של ארץ ישראל, כתר ויד בן צבי, ירושלים, 1982, 192-174"

 

החינוך העברי והתרבות העברית בארץ ישראל: מסגרות ותכנים", י. פורת וי. שביט (עורכים), המנדט והבית הלאומי: ההיסטוריה של ארץ ישראל, כתר ויד בן צבי, ירושלים, 1982, 260-246"

["The Development of the Jewish Society as a Hebrew Cultural Center", in: Porat&Shavit (eds.), The Mandate and the National Home, The History of Eretz Israel, Vol.9, Jerusalem, 1982, 246-260]

 

התפתחותו של היישוב החדש", י. בן אריה וי. ברטל (עורכים), ארץ ישראל בשלהי התקופה העת'מאנית: ההיסטוריה של ארץ ישראל, כתר ויד בן צבי, ירושלים, 1983, 273-257"

 

חינוך ותרבות ביישוב החדש: מצביון מסורתי-חרדי ללאומיות עברית-ארץ ישראלית", י. בן אריה וי. ברטל (עורכים), ארץ ישראל בשלהי התקופה העת'מאנית: ההיסטוריה של ארץ ישראל, כתר ויד בן צבי, ירושלים, 1983, 316-306"

 

תרבות ומצב קולטורי: קווי יסוד להתפתחות התרבות העברית בתקופת העלייה השנייה", ישראל ברטל (עורך), העלייה השנייה: מחקרים, יד יצחק בן צבי, ירושלים, 1998"

 

מבואות ליעקב שביט (עורך), אנתולוגיה ים-תיכונית, תל אביב, 2004, 67-19

 

רעיון הגזע הים תיכוני", בתוך: יעקב שביט (עורך), אנתולוגיה ים תיכונית, תל אביב, 2004, 339-334"

 

 

Academic Editing

 

[Cathedra, Quarterly for the History of Eretz-Israel and its Yishuv. Yad Ben-Zvi, Jerusalem, 1975-1984, [Founder and First Editor

 

[The History of Eretz-Israel, in Ten Volumes. Jerusalem, 1980-1986, [Editor in Chief

 

Jerusalem - Biography: Illustrated History of Jerusalem, Am Oved and the Zalman Shazar Center for Jewish Studies, Tel Aviv and Jerusalem, 1998

 

A Mediterranean Anthology, Tel Aviv University- Yedioth Ahronoth Books, 2004, 488 pp

 

Canon and Holy Scriptures, Te'uda XIII, 2009

 

A Lecture on Orientalism: In Memory of Ernest Renan, Ignaz Goldziher. Introduction and notes: Yaacov Shavit, Jehuda Reinarz, 2016, 170 pp

 

Praise of Fools: the testament of Boer son of Hamor, By Solomon Rubin, Introduction and notes: Yaacov Shavit, Jehuda Reinarz, 2018, 235 pp.

 

 

Book Reviews

 

"הסוציולוגיה של הסופר" (על J.W. Saunders, "The Profession of English Letters"), הספרות 4 (3), 1973, 572-571.

 

הספר כמצרך של תרבות הפנאי בישראל", (ביקורת על ספרם של אליהוא כ"ץ ומיכאל גורביץ', "תרבות הפנאי בישראל: דפוסי בילוי וצריכה תרבותית"), הספרות, 17, 1974, 145-144"

 

שותפים בהרפתקה גדולה" (ביקורת על ספרו של יוסף גרני, "שותפים למאבק - חיים וייצמן ותנועת הפועלים בארץ ישראל"), כיוונים, 2, תשל"ט, 128-123"

 

מקור לא אכזב" (ביקורת על ספרו של ג'יימס פיין, "עתות סופה/עלים מדפתרי הקונסוליה בירושלים"), זמנים, 5, 1981, 109-108"

 

השאלה הערבית' - בעיה יהודית", (ביקורת על ספרו של י. גרני, "השאלה הערבית והבעיה היהודית"), עתון 77, 77, 1986, 15-14"

 

ביקורת על ספרו של דב שידורסקי, "ספריה וספר בארץ ישראל בשלהי התקופה העתמאנית", ציון, נ"ה, חוברת ג', תש"ן, 360-35

 

לח"י ו'הכנענים': אידיאולוגיה של שוליים, פוליטיקה של שוליים" (בעקבות ספרו של י. הלר, "לח"י 1949-1940 אידיאולוגיה ופוליטיקה", וספרו של י. פורת, "שלח ועט בידו: חייו של יונתן רטוש"), הציונות, ט"ו, 1990, 248-237"

 

מחדל או הישג?", (ביקורת על ספרו של ש. רובינשטיין, "הנגב: המחדל הציוני הגדול 1929-1919"), קתדרה 63, אפריל 1992, 158-155"

 

Review of Dalia Ofer's Book: "Escaping the Holocaust " and of Dina Porat's Book: "The Blue and the Yellow Star of David", The American Historical Review, 97:3, June 1992, 900-902.

 

"חוקרים יהודים במדבר אוריינטלי", (על "Martin Kramer,  "The Jewish Discovery of Islam: Studies in Honor of Bernard Lewis), הארץ, "ספרים", 29.9.1999.

 

לטפס על קיר חלק" (ביקורת על ספרו של טוביה פרילינג, "חץ בערפל"), עיונים בתקומת ישראל, 9, 1999, 556-544"

 

ארור כנען, עבד עבדים" (ביקורת על ספרו של אברהם מלמד "היהפך כושי עורו? האדם השחור כ'אחר' בתולדות התרבות העברית"), הארץ: תרבות וספרות, 18.7.2002"

 

"Cunfucian Fusion" (Review of Irene Eber's book: "Chinese and Jews: Encounters Between Cultures"),  HAARETZ, 6.12.2002.

 

אב לא מומר ואם לא חבשית, ולאן נעלם הסוס?", סקירה אודות הקטלוג "סוסקין: רטרוספקטיבה - צילומים, 1945-1905" בעריכת גיא רז, הארץ, "תרבות וספרות", 19.9.2003"

 

מה בין בת פרעה לסופרי המלך שלמה" (ביקורת על ספרה של פנינה גלפז-פלר "יציאת מצרים: מציאות או דמיון"), הארץ, "תרבות וספרות", 9.4.2003"

 

מדע היהדות באוניברסיטאות גרמניה: התחלה כושלת?" (ביקורת על ספרו של הנרי וסרמן "התחלה כושלת: מדעי היהדות באוניברסיטאות בגרמניה בתקופת הרפובליקה הווימארית"), הארץ, "תרבות וספרות", 8.5.2003"

 

המלך יאשיהו: האמנם 'משה', 'יהושע' ו'משיח' בדמות אחת?" (ביקורת על ספרו של נ. נאמן, "העבר המכונן את ההווה", ושל נ.א. סילברמן וי. פינקלשטיין, "ראשית ישראל"), הארץ, "תרבות וספרות", 25.6.2003"

 

איך נעשה קאנון?" (ביקורת על ספרם של מ. פינקלברג וג. סטרומזה "הומרוס, התנ"ך ומעבר לכך"), הארץ, "תרבות וספרות", 22.4.2004"

 

האמנם מורשת ז'בוטינסקי?", (ביקורת על ספרו של י. וייץ, "ממחתרת לוחמת למפלגה פוליטית: הקמתה של תנועת החרות 1949-1947"), זמנים 86, אביב 2004, 116-114"

 

מה רואים הננסים מעל כתפי הענקים" (ביקורת על ספרו של אברהם מלמד, "על כתפי ענקים: תולדות הפולמוס בין אחרונים לראשונים בהגות היהודית בימי הביניים ובראשית העת החדשה"), הארץ, "תרבות וספרות", 30.7.2004"

 

 

Review of Martin Barnel, "Black Athena Writes Back: Martin Barnel Responds to his Critics", Journal of World History, Vol 15:1, March 2004, 106-110.

 

Review of Ibrahim Sundiata, "Brothers and Strangers: Black Zion, Black Slavery 1914-1940", The American Historical Review, Vol 110:2, April 2005, 447-448.

 

"האיחוד האירופי והאימפריה הברברית", (על "Nancy Bisaha, "Creating East and West), הארץ, 10.8.2007.

 

"היהודים מקוקי-צ'ין-מיזו עושים עלייה", (ביקורת על ספרו של הלל הלקין, "על גדת הסמבטיון, מסע בעקבות צאצאי שבט המנשה"), הארץ, "ספרים", 20.2.2008.

 

ארמי אובד: תגובה על תגובה" (ביקורת על ספרו של ישראל קנוהל, "מאין באנו"), הארץ, 7.11.2008"

 

בחיפוש אחר הבורגנות הישראלית" (ביקורת על ספרו של אמיר בן פורת, "היכן הם הבורגנים ההם") קתדרה, 95, ניסן, תש"ס, 164-159"

 

ביקורת על ספרו של ישראל קולת (עורך), תולדות הישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה (התקופה העת'מאנית), ציון סח, ג, תשס"ג, 391-387

 

 Yaacov shavit on Shlomo Sand, "The Invention of the Jewish People", Nations and Nationalism, 16 (4), 2010, 774–787.

 

ביקורת על ספרו של אלון גל, "הציונות לאזוריה - היבטים גיאו תרבותיים", ציון, ע"ו, תשע"א, 105-101

 

"זן שונה של אוריינטליזם", (ביקורת על "Suzanne L. Marchand, "German Orientalism in the Age of Empire Religion, Race, and Scholarship), הארץ, "מוסף ספרים", 23.8.2013.

 

 

מסות בעיתונות

 

אינטלקטואלים אנטי אוניברסיטאיים", פוליטיקה, 29, 1989, 39-37"

 

הצעירה הזו שדינה נחרץ לגסיסה, קמה לפתע לתחיה", העיר, 24.11.1989"

 

כריזמה של ברק, כריזמה של זיעה", "ידיעות אחרונות", 27.8.1993"

 

בחזון, באש ובחרב", הארץ, "תרבות וספרות", 4.4.2001"

 

בעירו של הסוחר מלובלין", מסע אחר, 119, 2001, 112-106"

 

תחיית המתים של בבל", הארץ, "תרבות וספרות", 18.1.2002"

 

זו המכה אשר נסחבת מן היאור", הארץ, "תרבות וספרות", 27.3.2002"

 

ייהרס כל ניצן מטורף של אנטיוכיה יהודית", הארץ, "תרבות וספרות", 26.2.2003"

 

מיתוס של עיר, עיר של מיתוס", מסע אחר, 139, 2003, 92-90"

 

הלא יודעים אנו איזה שלבי התפתחות עבר המין האנושי מבראשית...הדרך מובילה תמיד אל על", הארץ, "תרבות וספרות", 9.7.2004"

 

"A Literary Circle in Judah", HAARETZ, 16.6.2006.

 

כתיבה לדורות הבאים", הארץ,"ספרים", 12.4.2006"

 

(גיבור שלא נלחם בטחנות רוח", מסע אחר, נובמבר 2007, 96-92 (עם זהר שביט"

 

משה החייט ואביו הסלאווי", הארץ, "ספרים", 24.4.2008"

 

גשר בין הים השחור לספר בראשית", הארץ, "ספרים", 28.8.2008"

 

(נפתלי הלוי כותב לכרלס דרווין", הארץ, "ספרים", 28.11.2008 (עם י. ריינהרץ"

 

(טשרניחובסקי לנוכח פסל אפולו", הארץ, "ספרים", 7.8.2009 (עם זהר שביט"

 

(משה-אח'אנאתון ומשה-ח'מורבי: פרויד והזיכרון המודחק של היהדות", הארץ, "ספרים", 18.9.2009 (עם מ. ערן"

 

ה'דארוויניסטען' ומתנגדיהם: פולמוס האבולוציה בעתונות המשכילית", הארץ, "ספרים", 13.11.2009"

 

הפיל של סרמאגו והפיל של האפיפיור", הארץ, "ספרים", 12.3.2010"

 

וגם גזניוס ברוך יהיה", הארץ, "ספרים", 16.4.2010"

 

ד"ר הרצל ומיסטר קלמנס", הארץ: ערב יום העצמאות, 19.4.2010"

 

"Never the Twain Shall Meet", HAARETZ, 30.4.2010.

 

שלמה המלך וישוע הנוצרי מתחרים על התואר 'בן האלוהים'", הארץ, "ספרים", 24.12.2010"

 

למה יהודים מבינים טוב מכולם את שופן?", הארץ, "ספרים", 25.2.2011"

 

הגזע הישראליטי תרם לעולם רבות בעודו נטמע בלאומים השונים ", הארץ, "ספרים", 20.3.2011"

 

ארמי אובד בפרגמון", הארץ, "ספרים", 13.8.2011"

 

אם אדם חטא בהמה מה חטאה", הארץ, "ספרים", 28.9.2011"

 

מה ייעשה בשליט המחזיר את העם מצרימה", הארץ, "ספרים", 5.4.2012"

 

על קניית ספרים כסימן לבערות", הארץ, "ספרים", 5.7.2012"

 

האם כבר נסלח לשלמה המלך?", הארץ, "ספרים", 23.9.2012"

 

אלה תולדות גן עדן", הארץ, "ספרים", 25.9.2012"

 

המשפחה האובדת של משה", הארץ, "ספרים", 25.3.2013"

 

כיצד הפך הורדוס ממפלצת לגיבור לאומי", הארץ, "ספרים", 14.5.2013"

 

(איך שיכנע נפוליאון השלישי את רסקולניקוב לרצוח זקנה ברומאן 'החטא ועונשו'", הארץ, "ספרים", 25.10.2013 (עם יגאל לפידוס"

 

מדינת היהודים המרחפת באוויר"הארץ, "ספרים", 20.12.2013"

 

מי רצח את מי: משה את בני ישראל או בני ישראל את משה", הארץ, "ספרים", 16.4.2014"

 

מה עומד מאחורי ההגדות על חוכמת שלמה", הארץ, "ספרים", 28.9.2014"

 

כך הפכה אשה עיוורת ושנואה לסמל של היהדות", הארץ, "ספרים", 12.12.2014"

 

השדים שסייעו לשלמה לבנות את המקדש", הארץ, "ספרים", 7.3.2015"

 

מפעל מו"לי חלוצי - סיפורה של הוצאת לעם", הארץ, "ספרים", 29.5.2015"

 

מסעה של ספרייה מבודפשט לירושלים", הארץ, "ספרים", 28.8.2015"

 

באיזה כתב נמסרו למשה לוחות הברית"?, הארץ, "ספרים", 4.10.2015"

 

כאן, בז'נבה, התכנס המוזר והטרגי שבקונגרסים הציוניים'', הארץ, ספרים, 13.11.2015"

 

איך הגיעו שור וחמור לאורווה בבית לחם", הארץ, "ספרים", 25.12.2015"

 

איך הגיע נזיר ברהמיני ללבוב'', הארץ, "ספרים", 10.6.2016"

 

ארץ הקצוות: הניסיון העברי לצייר דיוקן של החברה האנגלית", הארץ, "ספרים", 29.6.2016"

 

ששייקספיר היה שעקספיר ומקבת היה מקבט", הארץ, "ספרים", 8.9.2016"

 

פאריס היא כלה כופרת: עיר האורות מכמה זוויות", הארץ, "ספרים", 2.10.2016"

 

רק איש הבקיא במדע הרעה מסוגל להיות מלך מושלם", הארץ, ספרים, 23.12.2016"

 

"נוסעים בטלנים, נוסעים סקרנים, נוסעים שקרנים, נוסעים יהירים", הארץ, ספרים, 14.4.2017

 

מלחמת המצווה של הרבי מלובביץ בלוחות הברית", הארץ, ספרים, 30.5.2017"

 

לא מאביו, לא מרוח הקודש", הארץ, ספרים, 17.9.2017"

 

נראה איש ברעהו את האהבה בתענוגיה כמעיין שופע': נער יהודי בן 17 כותב ב-1873 על סיפור אהבתם של אבלר ואלואיז", הארץ", ספרים, 28.7.2017"

 

מאה שנה למותו של מנדלי מוכר ספרים: אני המוציא במספר צבא בעלי החיים ולכולם בשם אקרא", הארץ, ספרים, 29.11.2017"

 

צאו מבבל הזונה פן תשתתפו בחטאותיה", הארץ, ספרים, 14.12.2017"

 

אריסטו כורע על ארבע, ואשתו של אלכסנדר מוקדון רוכבת עליו ומצליפה", הארץ, "ספרים", 27.2.2018"

וימצא שם זקן אחד יושב והוא קורא בספרים האלה", הארץ, "ספרים", 5.6.2018"

 

"מבורכות גופות התמימים שהומתו על ידי הורדוס"הארץ, "ספרים", 24.12.2018

 

"למען הקים בזה אות זיכרון לשם החכם ההוא על שדמות לשון עבר", הארץ, ספרים, 26.9.2019

 

"כבר אי אפשר לאכול בבבל נקיניקייה בלי חרדל וינאי", הארץ, ספרים, 26.11.2019

 

"שתיה היא הנאתם של הרוסים והם לא יוכלו לחיות בלעדיה", הארץ, ספרים, 17.12.2019

 

"פוטיוס, מבקר הספרות הראשון", הארץ, ספרים, 4.2.2020

 

"שבעה פילוסופים יוונים יוצאים לגלות בפרס"הארץ, ספרים, 3.3.2020

 

"אם היו כלי זינו נטועים בגופו, יקוץ בחייו", הארץ, ספרים, 31.3.2020

 

"יום ההולדת של פרעה ושל ילדי הגן"הארץ, ספרים, 7.4.2020

 

"תורת משה והרצון החופשי", הארץ, ספרים, 25.5.2020

 

"עברים בוגדנים, אינכם נוקמים את מותה?"הארץ, ספרים, 27.7.2020

"משתה חכמים". הארץ, ספרים, 11.12.2020

"חג המולד | ממתי חמורו של המשיח לבן"הארץ, ספרים, 25.12.20

 

"במקום שיש סופרים יש מעתיקים"הארץ, ספרים, 29.1.21

 

"מונוקל, מלך היהודים"הארץ, ספרים, 26.02.21

 

"כי מלא חשק שלמה. מנדלקרן והקונקורודנציההארץ. ספרים, 26.03.21

 

קרסון. סיפורו של הקונסול האמריקאי הראשון בארץ ישראל שראה את עצמו כבן דמותה של רות המואביההארץ, ספרים, 16.05.21

 

מקהלת ארזי הלבנון שרה בצרפתיתהארץ, ספרים, 09.06.21

 

לא היינו כפתאים אשר האמינו כי נמצא אבן זיכרון ממשה רבנו. הארץ, ספרים, 29.09.21

 

הזמן יגן עלי, רוח הקודש, ואהבתה של בת לוויתי, החוכמה, הארץ, ספרים, 03.12.21

מנין באו ומי היו שלושת מלכי המזרח, הארץ, ספרים, 24.12.12

 

 

 

 

 

שונות

 

חמש שאלות ליעקב שביט: ניוטון בשפת הקודש", ראיון עם ורד לי על הספר "האל המדעי", הארץ, 5.1.2011"

 

כנסים 

 

גבולות ודיאלוגים בתרבויות ובין תרבויות" - בהוקרה לפרופ' יעקב שביט, 16.1.2013"

 

 

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>